Yoga och stress

När vi är i vila stimuleras den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet.

När vi är i vila stimuleras den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet.

Många deltagare beskriver att de känner ett lugn i både kroppen och sinnet efter en yogaklass, som att all stress bara rinner av. Stress är ett ord som används allt mer frekvent i dagens samhälle och ofta sammankopplas med något negativt. Stress i sig är inte något negativt, men det kan leda till negativa effekter. Vi människor är skapta med en “fight- or flight”-respons som gör att vi får ett påslag av stresshormoner när vi upplever fara. Kroppen förbereder sig på kamp eller flykt. Termen kan härledas tillbaka till hur våra förfäder levde och de faror de blev utsatta för, t.ex. fanns faran att bli jagad av ett lejon. I dagens samhälle jagas vi sällan av vilda djur, istället utsätts vi för stress i form av höga yttre krav som ofta leder till långvarig stress. Samhället har förändrats men däremot fungerar vårt stressystem på samma sätt som det gjorde för våra förfäder, det är skapt för att hantera konkreta faror. 

Konsekvensen av långvarig stress blir en missriktad aktivering av det autonoma nervsystemet med överstimulering av det sympatiska nervsystemet (dominerar vid stress) inklusive stresshormonet kortisol. För att balansera behövs strategier som även stimulerar den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet (dominerar vid lugn och avkoppling). Genom djupandning och yoga stimuleras det parasympatiska nervsystemet, vilket talar om för kroppen att det inte föreligger någon långvarig fara som kräver stresspåslag. Denna typ av fysiologisk förklaring av yogans effekter har forskare i Connecticut, USA, bekräftat i en systematisk litteraturstudie baserad på fem studier där yoga testats för att minska stress.* De visar också att effekter av yoga har psykologiska förklaringar i form av ökad självmedkänsla. Självmedkänslan kan t.ex. främjas genom att en kroppsnärvaro skapas vid utförande av yogapositioner, snarare än att sträva efter den visuellt perfekta positionen. 

I litteraturstudien framkom flera ytterligare psykologiska faktorer som föreslås förklara hur yoga minskar stress men som det ännu inte forskats tillräckligt om, t.ex. självmedvetenhet och förhållningssätt till stress och coping. Så forskning om stress och yoga är ett område som jag tror vi kommer se mer av i framtiden. 


/Klara

 

* Riley, K. E., & Park, C. L. (2015). How does yoga reduce stress? A systematic review of mechanisms of change and guide to future inquiry. Health psychology review9(3), 379-396.